Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: CEELABS, s.r.o., sídlo: Lomonosová 20, 041 01 Košice, zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: sro, Vložka číslo: 33033/V.

Prevádzkujeme webovú stránku unitc.sk.

Pri poskytovaní našich služieb a prevádzkovaní našich webových stránok spracovávame niektoré osobné údaje. Nefungujeme v móde eshop.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno, priezvisko, adresa, telef. a e-mailový kontakt.

Z akého dôvodu?
Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom ponúkaných lužieb.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme uchovávať najdlhšie 5 rokov od našej poslednej komunikácie.

B. Newslettery (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste využili naše služby, príp. registračný formulár, môžeme použiť vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?
Päť rokov od vášho využívania našich služieb. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: unitc@unitc.sk.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho webového sídla a u ktorej spracovávame databázu – spoločnosť Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava.

Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese unitc@unitc.sk alebo zavolajte na tel. č. 0905 645 420.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Tieto zásady sú účinné od 22.12.2021.